Viens no vārdiem, ko varam dzirdēt un lasīt saistībā ar nepārtraukti notiekošajām pārmaiņām mums apkārt: PROJEKTS. Projekti tiek “rakstīti” un “vadīti”, projektu nauda tiek dalīta un tērēta. Tad nu vietā varētu būt jautājums – Kas ir Projekts?

Tagad un arī turpmāk izmantošu publiski pieejamo informāciju par projektiem un projektu vadību, ar ko pats iepazinos gan studiju laikā (ar nelielu specializāciju par projektu vadību), gan arī nodarbojoties praktiski ar lielāka skaita projektu īstenošanas koordinēšanu.

Tad nu atsaucoties uz pieejamo informāciju var teikt, ka pēc savas būtības projekts ir unikāls (vienreizējs) pasākumu kopums, kuram piemīt šādas galvenās pazīmes:

1.projekta pazīme

Skaidri noteikts (līdz šim neeksistējošs) mērķis. Mērķis, piemēram, var būt izveidots pilnībā funkcionējošs infrastruktūras objekts, izveidota un ieviesta jauna organizācijas (uzņēmuma) vadības struktūra, ražošanā ieviests jauns produkcijas veids un tml.

2.projekta pazīme

Noteikti projekta sākšanas un beigšanas termiņi. Termiņus var noteikt pēc dažādiem principiem. Piemēram, vadoties pēc analogu projektu īstenošanai patērētā laika, vai arī projektu sadalot divos lielos etapos:

1) situācijas izpēte un plānošana (šim procesam vajadzīgo laiku vieglāk paredzēt). Šī etapa beigās var precīzi pateikt projekta īstenošanai nepieciešamo laiku.

2) projekta īstenošana un produkta ieviešana, kad darbības notiek pēc pirmajā etapā izstrādātā plāna. Tā var rīkoties gadījumā, kad nekādi ārējie faktori neuzspiež konkrētu projekta beigšanas termiņu un svarīgāka ir rezultāta kvalitāte nekā laika ierobežojums. Tomēr bieži projekta beigšanas termiņu nosaka dažādi ārējie faktori, kurus nevar ietekmēt ne projekta vadītājs, ne pat pats projekta produkta pasūtītājs. Tādos gadījumos projekta plānošanas gaitā neizbēgamas ir atkārtotas diskusijas par reāli sasniedzamo produkta kvalitāti, jo „ārēji” noteiktais laika ierobežojums atstāj ievērojamu ietekmi tieši uz produkta kvalitāti, it īpaši tad, ja projektā paredzētas darbības, kurām nepieciešams noteikts tehnoloģiskais vai procesuālais laiks (piemēram, betonēšana, pīrāgu mīklas rūgšana vai arī iegāžu konkursa procedūras, kuru norisi pavisam grūti prognozēt).

Projektu var uzskatīt par pabeigtu arī šādās sākumā neplānotās situācijās:

 • Projekta gaitā noskaidrojies, ka projekta mērķis ar faktiski pieejamiem resursiem nav sasniedzams;
 • Mainījušies ārējie apstākļi un projekta mērķis zaudējis nozīmi.
3.projekta pazīme

Izveidota loģiska veicamo darbu struktūra un secība. Ir dažādas pieejas, kā strukturēt veicamos darbus. Galvenās pazīmes kā grupēt projekta saturu ir  veicamo darbu specifika, nepieciešamie un iesaistītie resursi, veicamo darbu savstarpējā saistība tehnoloģiskajos procesos un projektā kopumā. Piemēram, projekta plānošanas un vadības pasākumi, personāla, materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk – MTL) un infrastruktūras nodrošināšana. Katrā no minētajām jomām ir sava optimālā veicamo darbu secība un termiņi. Tomēr noteikti jāņem vērā šo darbu un starpproduktu saistība un vajadzība ar citām jomām projektā kopumā. Piemēram, ražošanas ēkām vajadzētu būt uzceltām agrāk nekā tiek piegādātas dārgas un sarežģītas iekārtas, vai arī darbinieku atlasi un apmācību jāveic pirms tiek pabeigta ražošanas objekta izveide.

4.projekta pazīme

Izplānoti (vai vismaz identificēti) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi. Lai atvieglotu resursu plānošu, tos ieteicams sadalīt pa grupām.

Piemēram:

Projekta īstenošanai nepieciešamais personāls.  Ar to domāju kvalificētu personālu izpētes veikšanai, projekta plāna sagatavošanai un projekta īstenošanas vadīšanai. Tāpat personāls nepieciešams gan projekta produkta izstrādei (projektētāji, tehnologi, celtnieki un citi speciālisti), gan arī projekta produkta lietošanai ikdienā pēc projekta nobeiguma.

Projekta īstenošanai nepieciešamie MTL.  Tie ir dažādi darba rīki un līdzekļi, tehnoloģiskais aprīkojums, transporta līdzekļi un tml.  Šos MTL jāplāno gan projekta vadības grupas darba nodrošināšanai, gan projekta produkta „ražotājiem”, gan arī produkta lietotājiem.

Projekta īstenošanai nepieciešamā infrastruktūra. Tās ir telpas, ēkas, būves, ceļi …, kas nepieciešami darbam gan projekta vadības grupai, gan projekta produkta izgatavotājiem, kā arī projekta produkta lietotājiem.

Sākot resursu plānošanu var grafiski izveidot vienkāršu un pārskatāmu tabulu, kuras ailēs ierakstīt nepieciešamos resursus (ne detalizēti, bet galvenajās grupās), vai arī izmantot pieejamās datorprogrammas. Tā var nodrošināta vienlaikus gan nepieciešamo resursu grupēšanu, gan arī pārskatāmību un novērst resursu dublēšanos vai pamanīt to nepietiekamību.

Funkcija

Personāls

MTL

Infrastruktūra

Projekta vadīšanai
 • Projekta vadītājs
 • Finansists
 • Jurists
 • Celtniecības speciālists

 

 • Telefoni
 • Printeris
 • Vieglā automašīna
 • Darba telpa 5 cilvēkiem
Produkta radīšanai
 • IT programmētāji
 • Celtnieki
 • Iepirkumu speciālisti

 

 • Datori
 • Celtniecības tehnika
 • Autotransports

 

 • Celtnieku pagaidu mītnes
 • Pagaidu pievadceļi
 • Elektrības pievads
 • Ūdens un kanalizācija
 • Ražošanas ēkas
 • Transformatora apakšstacija

 

Produkta lietošanai
 • Personāla atlases speciālisti
 • Personāla apmācības speciālisti
 • Kandidāti darbam ar „produktu”

 

 • Darba vietas aprīkojums
 • Atpūtas un higiēnas telpu aprīkojums
 • Mācību līdzekļi un materiāli

 

 • Darba telpas
 • Atpūtas un higiēnas telpas
 • Auto stāvvieta
 • Kafejnīca

 

 •  Tikai pēc tam, kad apzināti dažādi projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un izvērtēta to faktiskā pieejamība, šīs tabulas saturu detalizē un izsaka naudas izteiksmē, kas ir pamats projekta budžeta sastādīšanai. Bet par to – citās sadaļās par Projektu vadību.

Ja jums šis raksts patika un domājat, ka tas varētu interesēt arī jūsu draugus un paziņas, tad, lūdzu, iesakiet viņiem to, nospiežot uz kādu no zemāk redzamās attiecīgas sociālo  tīklu ikonas (Draugiem, Facebook vai Twitter).

Views: 181

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail