apmācības modelisNoteiktu personāla apmācības  procesa plānošanas, organizācijas, īstenošanas un vērtēšanas sistēmu sāka izmantot 1960.gadā rietumu valstu bruņotajos spēkos. Tā regulāri tika pilnveidota, kā rezultātā tā spēja nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu un racionālu laika un materiālo resursu izmantošanu personāla apmācībā. Šo sistēmu pakāpeniski pārņēma arī civilās institūcijas un organizācijas, kuras ne mazāk par bruņotajiem spēkiem bija ieinteresētas sava personāla kvalitatīvā un ekonomiskā apmācībā. Ir tikai viena būtiska atšķirība – bruņotajos spēkos par pieļautajām kļūdām apmācības plānošanā un īstenošanā jāmaksā augsta cena: karavīru veselība vai pat dzīvība, turpretī civilajā vidē veicamo darbu raksturs pieļauj lielāku iespēju labot kļūdas „uz vietas” bez īpaši smagām sekām.
Arī mūsdienās apmācības modeli ataino kā noslēgtu ciklu ar noteiktā secībā sakārtotiem etapiem. Atšķirībā no konkrētās informācijas nolūka,  mainās apmācības modeļa attēla un apraksta detalizētības pakāpe. Tomēr jāatceras, ka katrs šī modeļa etapiem ir neatņemama profesionālās apmācības procesa sastāvdaļa, kuru nedrīkst izlaist vai ignorēt. Atkarībā no apstākļiem un konkrētās situācijas var mainīties šajos etapos veicamo darbu apjoms un nozīme, bet katra konkrētā etapa rezultāts ir pamats nākošajā etapā veicamo darbu plānošanai. Diemžēl praksē ir daudz gadījumu, kad personāla apmācība tiek sākta bez rūpīgas sagatavošanās, nesekojot loģiskajai procesa etapu secībai, kā rezultātā netiek sasniegti cerētie apmācību rezultāti, vai arī rezultāts neatbilst patiesajām vajadzībām – formāli mācību kurss pabeigts sekmīgi, bet personāls tomēr nespēj veikt savus darba uzdevumus. Tādēļ ļoti svarīgi ikvienam, kurš saistīts ar personāla profesionālo apmācību kaut pašos pamatos saprast šīs sistēmas (modeļa) principus un tos arī ievērot atbilstoši savam kompetences (atbildības un pilnvaru) līmenim.

Nav noslēpums, ka jebkuru apmācības procesu sarežģī ierobežotie laika un finanšu resursi, kā arī jaunu darba līdzekļu ieviešana un esošo pilnveidošana, kas liek pa laikam veikt atkārtotu apmācību vai arī izmainīt esošās apmācības programmas. Tas nozīmē, ka personāla apmācības plānošana principā ir kompromisa meklēšana starp sasniedzamo rezultātu, pieejamiem līdzekļiem un izmaksām. Tāpēc īpaši gribu uzsvērt, ka pieminētā kompromisa meklēšanā ar vienādu atbildību jāpiedalās gan apmācības pasūtītājam (organizācijai vai uzņēmumam), gan apmācību realizējošai struktūrai. Pasūtītājs nedrīkst vispārēji noformulēt savu vēlmi un tad tik gaidīt kvalitatīvi apmācītu personālu, visu vajadzību un mērķu izzināšanas un apmācības plānošanas procesu atstājot citu (kursu, mācību iestādes) pārziņā.

Dažādu norādījumu došana un „gudru” rokasgrāmatu rakstīšana pati par sevi nedod rezultātu, ja netiek prasmīgi izmantota apmācībā iesaistītā personāla pieredze, izdoma un vēlme (!) ieviest jauninājumus un izmaiņas saskaņā ar noteiktiem apmācības modeļa principiem, kas ir pamats pieņemt lēmumus un reizēm arī mainīt ierasto kārtību un procesus.

Dabīga ir cilvēku vēlme pieturēties pie jau zināmās un esošās kārtības, jo ikviens jauninājums prasa papildus pūles mācīties pašiem , pārkārtoties. Tāpēc pirms ieviest ko jaunu (mainīt), arī apmācībā, svarīgi izvērtēt ieguvumu, salīdzinot ar esošo stāvokli. Bez skaidri saskatāma vai izskaidrota ieguvuma no plānotajām izmaiņām, paredzama izmaiņās iesaistīto personu pretestība, un nav lielāka ļaunuma, kā personāla apmācībā nodarbināt cilvēkus, kuri to dara ne labprāt, ir pret ap mācības procesā noteikto lietu un procesu kārtību.

Kopsavilkums.

Profesionālās apmācības process ir loģisku, savstarpēji cieši saistītu pasākumu kopums. Lai apmācības būtu efektīva, ikvienam tajā iesaistītajam cilvēkam jāsaprot apmācības modeļa principi un jāzina personīgā vieta un loma šajā procesā, jāzina kā tieši viņa darba rezultāti var ietekmēt visu apmācības procesu, tā mērķu sasniegšanu.

Personāla profesionālās Apmācības modelis sastāva no šādiem posmiem:

1. Darba uzdevumu analīze.

2. Darba apraksta sastādīšana.

3. Mācību mērķu aprakstu  sastādīšana.

4. Apmācāmo atlase un apmācību vietas izvēle.

5. Mācību kursa satura noteikšana.

6. Mācību kursa plānošana.

7. Apmācības norise.

8. Apmācības rezultātu vērtēšana.

9. Nepieciešamo izmaiņu veikšana kādā no apmācības modeļa posmiem.

Hits: 32

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail