Projekta vadībaPiekritīsiet tam, ka katram projektam ir idejas autors, kuru var saukt arī par iniciatoru. Dažu ideju (projektu) īstenošanu plāno un realizē pats projekta  iniciators, kurš arī ir tā projekta vadītājs.  Tādu projektu vadības struktūra pavisam vienkārša – pats sev priekšnieks.

Tomēr ne visi projekti ir tik mazi un vienkārši vadāmi. Daudzos gadījumos idejas autors meklē personas, kuras spētu šo ideju īstenot dzīvē. Vai arī savādāka situācija – uzņēmuma (institūcijas) vadītājs ir konstatējis, ka nepieciešams veikt uzlabojumus uzņēmuma darbībā un arī meklē iespējas, kā īstenot nepieciešamos uzlabojumus. Ņemot vērā dažādus apstākļus, piemēram, uzņēmuma darbības specifiku, jauno ideju ieviesējus var meklēt ārpus uzņēmuma (nolīgt) vai arī uzdot to veikt paša uzņēmuma darbiniekiem.

Praktiski – idejas autors kļūst par PASŪTĪTĀJU vai UZDEVUMA DEVĒJU. Ņemot vērā to, ka idejas autoram jānodrošina arī finansējums idejas īstenošanai, dažās valstīs šo personu sauc arī par PROJEKTA SPONSORU. Tomēr, lai nesapītos definīcijās, projekta idejas autoru saukšu par PASŪTĪTĀJU.

Nākoša svarīgā persona projekta organizatoriskajā struktūrā ir PROJEKTA VADĪTĀJS – persona, kura organizē un faktiski vada projekta plāna sastādīšanu un īstenošanu. Uz projekta vadītāju gulstas liela atbildība, jo visa projekta dzīves cikla laikā projekta vadītājs atrodas kā starp diviem „dzirnakmeņiem” – PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJIEM. Jādara viss iespējamais lai īstenotu pasūtītāja idejas (vajadzības) ar reāli pieejamiem resursiem (kuru vienmēr ir par maz) un vienlaikus jārēķinās, ka izpildītāji centīsies vairāk saņemt ar iespējami mazākām pūlēm.

IZPILDĪTĀJI var būt gan paša uzņēmuma darbinieki vai arī līgumdarbinieki no citiem uzņēmumiem vai institūcijām. Tas atkarīgs no paša uzņēmuma darba specifikas un īstenojamā projekta satura. Piemēram, celtniecības firma var savām vajadzībām pati uzcelt materiāltehnisko līdzekļu noliktavas un glabāšanas laukumus, bet pašu spēkiem nespēs izstrādāt un ieviest datorizētu materiāltehnisko līdzekļu uzskaites un vadības sistēmu.

Atkarībā no projekta lieluma un projekta specifikas, var gadīties, ka projekta vadītājs viens pats nespēj veikt visus plānošanas un projekta īstenošanas darbus. Tādos gadījumos veido PROJEKTA VADĪBAS GRUPU, kurā patstāvīgi vai arī uz noteiktu laiku iekļauj konkrētā jomā kompetentas personas.

Nobeigumā

Apkopojot iepriekš rakstīto – vienkārša projekta organizatoriskā struktūra ir šāda:

PASŪTĪTĀJS  >  PROJEKTA VADĪTĀJS (un Projekta vadības grupa)  > IZPILDĪTĀJI (dažādu nozaru speciālisti)

Projekta struktūras elements

Funkcijas

PASŪTĪTĀJS

 • Nosaka vēlamo (sasniedzamo) projekta mērķi
 • Nodrošina nepieciešamos finanšu resursus
 • Salīdzina sasniegto ar vēlamo

PROJEKTA VADĪTĀJS

 • Izvērtē pasūtītāja vajadzības
 • Sastāda projekta mērķa specifikāciju
 • Organizē projekta plāna sastādīšanu
 • Vada projekta plāna īstenošanu
 • Salīdzina sasniegto ar pasūtītāja vēlmēm

PROJEKTA VADĪBAS GRUPA

 • Atbilstoši savai kompetencei piedalās projekta plāna sastādīšanā
 • Atbilstoši savai kompetencei pārrauga plāna īstenošanu

IZPILDĪTĀJI

 • Saskaņā ar projekta mērķa specifikāciju, projekta plānu un reāli pieejamiem resursiem veic konkrētus uzdevumus

 

Views: 264

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail